نام:مسعود صبائي

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام: جعفر عبدی

مسئولیت:مدیر اداری مالی

نام:محمد رحمتي

مسئولیت:مدیر گروه هوش مصنوعی و رباتیک

نام:محمدرضا رزازي

مسئولیت:مدیر گروه نرم افزار

نام:مهران سليمان فلاح

مسئولیت: مسئول تحصیلات تکمیلی

نام:محمدمهدي همايونپور

مسئولیت:مدیر دانشجویی

نام:احمد نیک آبادی

مسئولیت:معاون آموزشی

نام:سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

مسئولیت:مدیر گروه تجارت الکترونیکی و امنیت اطلاعات

نام:مریم امیرمزلقانی

مسئولیت:معاون پژوهشی

نام:مریم امیرحائری

مسئولیت:مشاور و مسئول المپیاد