نام:مسعود صبائي

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام: جعفر عبدی

مسئولیت:مدیر اداری مالی

نام:محمدرضا رزازي

مسئولیت:مدیر گروه نرم افزار

نام:مهران سليمان فلاح

مسئولیت: مسئول تحصیلات تکمیلی

نام:محمدمهدي عبادزاده

مسئولیت:مدیر گروه هوش مصنوعی

نام:محمدمهدي همايونپور

مسئولیت:مدیر دانشجویی

نام:مهدی راستی

مسئولیت:معاون پژوهشی

نام:احمد نیک آبادی

مسئولیت:معاون آموزشی

نام:سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

مسئولیت:مدیر گروه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک