نام : جعفر عبدی

مسئولیت:مدیر اداری مالی

شماره تلفن:2700

نام : آناهیتا محمدحسنی

مسئولیت:مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت دانشکده

شماره تلفن:2731

نام : علی شهرضا

مسئولیت:مسئول سایت

شماره تلفن:

نام : احمد علی خلیلی خو

مسئولیت:مسئول آزمايشگاه سخت افزار

شماره تلفن:2710

نام : الهام عبدلی

مسئولیت:مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتری

شماره تلفن:2738

نام : وحیده برواره

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:2700

نام : هانیه سبزعلی

مسئولیت:مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی-دانشجویان کارشناسی ارشد

شماره تلفن:2703

نام : محمد خنداب

مسئولیت:مسئول كارپردازي

شماره تلفن:2725

نام : مریم سلیمانی

مسئولیت:مسئول دفتر پژوهشی

شماره تلفن:2735

نام : عذرا علیپور

مسئولیت:مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی-دانشجویان دکتری

شماره تلفن:2738

نام : سمیه قرائی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزش

شماره تلفن:2719

نام : محمدرضا خلیلی خو

مسئولیت:حسابدار

شماره تلفن:2711