مباني کامپيوتروبرنامه سازي

بهمن پوروطن

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس بهمن پوروطن
ترم پاييز ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها