زبان تخصصي

سيد مجيد نورحسيني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سيد مجيد نورحسيني
ترم بهار ۹۲-۹۳
زمان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها