ريزپردازنده ۱

محمدمهدي همايونپور

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدمهدي همايونپور
ترم بهار ۹۲-۹۳
زمان ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۱۰۰-۱۲۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها