برنامه سازي پيشرفته

بهمن پوروطن

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس بهمن پوروطن
ترم بهار ۹۲-۹۳
زمان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها