مديريت رفتار سازماني

سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني
ترم بهار ۹۲-۹۳
زمان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها