تئوري زبانهاوماشينها

محمدرضا ميبدي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدرضا ميبدي
ترم بهار ۹۳-۹۴
زمان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها