اصول طراحي کامپايلريها

محمدرضا رزازي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدرضا رزازي
ترم بهار ۹۳-۹۴
زمان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها