امنيت اطلاعات و ارتباطات

حميدرضا شهرياري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس حميدرضا شهرياري
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها