الکترونيک ديجيتال

سعيد شيري قيداري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس سعيد شيري قيداري
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۷۰۰-۱۸۳۰)(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها