تجارت الکترونيکي

مهدي شجري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس مهدي شجري
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۶۳۰-۱۷۳۰)(۱۶۳۰-۱۷۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها