شيوه ارائه مطالب علمي وفني

محمدکاظم اکبري فتيدهي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدکاظم اکبري فتيدهي
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها