شيوه ارائه مطالب علمي وفني

رضا صفابخش

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ تست
test.txt

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس رضا صفابخش
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها