اصول طراحي پايگاه داده ها

حميدرضا شهرياري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس حميدرضا شهرياري
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها