دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آمار و احتمالات مهندسي 3189633 مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي-آموزش الكترونيكي
استراتژي هاي تجارت الکترونيکي 3199193 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
امنيت تجارت الکترونيک 3199153 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
برنامه ريزي استراتژيک پيشرفته 3199123 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار آمار و احتمالات مهندسي 3189630 مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي-آموزش الكترونيكي
تدريس يار استراتژي هاي تجارت الکترونيکي 3199190 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار امنيت تجارت الکترونيک 3199150 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار برنامه ريزي استراتژيک پيشرفته 3199120 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار تعامل انسان و كامپيوتر 3187610 مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي
تدريس يار سيستم ها و ادوات قابل بازپيگربندي 3186580 مهندسي كامپيوتر -معماري کامپيوتر - آموزش الكترونيكي
تدريس يار سيستم هاي تصميم يار هوشمند 3199170 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار طراحي الگوريتم ها 3189640 مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي-آموزش الكترونيكي
تدريس يار مباحث ويژه(تخصيص منابع در شبکه هاي بي سيم) 3188590 مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي
تدريس يار مباحث ويژه(طراحي سيستم- روي- تراشه) 3186590 مهندسي كامپيوتر -معماري کامپيوتر - آموزش الكترونيكي
تدريس يار مباحث ويژه(مدل سازي کاربر وسيستم هاي اطلاعاتي تطبيق پذير) 3199140 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار مباحث ويژه(پردازش زبان طبيعي آماري) 3189620 مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي-آموزش الكترونيكي
تدريس يار مديريت ارتباط بامشتري 3199180 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار مديريت زنجيره عرضه 3199160 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT)-تجارت الکترونيک -آموزش الکترونيکي
تدريس يار مديريت شبکه هاي مخابراتي وکامپيوتري 3188580 مهندسي فن آوري اطلاعات (IT)-شبكه هاي كامپيوتري -آموزش الكترونيكي
تدريس يار مسائل حقوقي و اخلاقي در تجارت الكترونيكي 3187620 مهندسي فن آوري اطلاعات و مديريت - آموزش الكترونيكي