دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
تست و نگهداري نرم افزار 3198103 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT) - امنيت اطلاعات
مباحث ويژه( فورنسيک سيستمها و شبکه هاي کامپيوتري) 3198123 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT) - امنيت اطلاعات
مباحث ويژه(الگوريتمهاي شبکه هاي پيچيده) 3195113 مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) - تجارت الکترونيک
مباحث ويژه(تحليل آسيب پذيري نرم افزار) 3198113 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT) - امنيت اطلاعات
مباحث پيشرفته در شبکه هاي حسگر بي سيم 3196153 مهندسي فن آوري اطلاعات
مباحث پيشرفته درشبكه هاي سيار و بي سيم 3197123 مهندسي فن آوري اطلاعات(IT) - شبکه هاي کامپيوتري
محاسبات زيستي 3196143 مهندسي فن آوري اطلاعات
مديريت دانش 3169153 مهندسي فن آوري اطلاعات
اصول فرآيندهاي تصميم‌گيري 3196103 مهندسي فن آوري اطلاعات
الگوريتم هاي موازي پيشرفته 3194133 نظريه محاسبات
الگوريتم هاي موازي پيشرفته 3193213 مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
الگوريتم هاي پيشرفته 3193303 مهندسي کامپيوتر-نرم افزار
الگوريتم هاي گراف 3194303 نظريه محاسبات
امتحان جامع 3131310 مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
تئوري اطلاعات و کد کردن 3192133 مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي
ترجمه ماشيني 3192473 مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي
تصويرپردازي رقمي 3192153 مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي
رساله 3190900 مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر
رياضيات پيشرفته در مهندسي کامپيوتر 3194213 نظريه محاسبات
سيستم هاي قابل بازپيكربندي 3191623 مهندسي کامپيوتر-معماري کامپيوتر