دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
الکترونيک ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت اطلاعات و ارتباطات حميدرضا شهرياري شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۲شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
ساختمان داده ها سياوش خرسندي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي وپياده سازي زبان برنامه سازي مهران سليمان فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مديريت رفتار سازماني سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي عامل حسين پدرام ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني کامپيوتروبرنامه سازي بهمن پوروطن ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)