دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
اختفاء اطلاعات رضا صفابخش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
الگوريتم هاي طراحي مدارهاي مجتمع پر تراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
الگوريتمهاي موازي محمدرضا ميبدي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
امنيت شبکه سياوش خرسندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي استراتژيک سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تصوير پردازي رقمي محمد رحمتي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار رضا صفابخش شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مهدي دهقان تخت فولادي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار محمدمهدي عبادزاده ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سنتزسيستمهاي ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم عامل حسين پدرام ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سيستم هاي توزيعي حسين پدرام ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)