دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شبکه‌هاي ميان ارتباطي محمدکاظم اکبري فتيدهي ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۳شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
مباحث ويژه۳ بابک صادقيان ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته دربينايي کامپيوتر رضا صفابخش شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباحث پيشرفته درمهندسي نرم افزار احمد عبداله زاده بارفروش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته درنظريه يادگيري سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مباحث پيشرفته درهندسه محاسباتي عليرضا باقري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)