دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
الکترونيک ديجيتال سعيد شيري قيداري (۱۷۰۰-۱۸۳۰)(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
امنيت اطلاعات و ارتباطات حميدرضا شهرياري (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري (۱۶۳۰-۱۷۳۰)(۱۶۳۰-۱۷۳۰)
ذخيره وبازيابي اطلاعات بهمن پوروطن شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي سعادت پورمظفري ۲شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني (۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سعادت پورمظفري (۱۳۰۰-۱۵۰۰)