دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ارزيابي کارآيي شبکه هاي کامپيوتري سياوش خرسندي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتم هاي طراحي مدارهاي مجتمع پر تراکم مرتضي صاحب الزماني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
الگوريتم هاي گراف عليرضا باقري (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
الگوريتمهاي موازي محمدرضا ميبدي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
امنيت شبکه سياوش خرسندي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت شبکه کامپيوتري سياوش خرسندي (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
بازاريابي اينترنتي مهدي دهقان تخت فولادي (۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بازاريابي اينترنتي مهدي دهقان تخت فولادي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي استراتژيک سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري (۱۵۰۰-۱۶۳۰)