دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
الگوريتم هاي گراف عليرضا باقري (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات پيشرفته در مهندسي کامپيوتر اسماعيل خرم (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي حسگر بي سيم مسعود صبائي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث ويژه۲ محمدرضا ميبدي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته در تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مباحث پيشرفته در سيستمهاي نهفته مهدي صديقي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته در مدلهاي فورمال و امنيت اطلاعات مهران سليمان فلاح (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته درطراحي سيستمهاي مطمئن حميدرضا زرندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباحث پيشرفته درنظريه يادگيري سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته درهندسه محاسباتي عليرضا باقري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته درهوش مصنوعي محمد رحمتي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
پيچيدگي الگوريتم ها محمدرضا رزازي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
الگوريتم هاي پيشرفته عليرضا باقري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتم هاي گراف محمدرضا رزازي شنبه (۱۰۴۵_۱۲۱۵), ۲شنبه(۱۰۴۵_۱۲۱۵),(۰_۰)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)