دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
الکترونيک ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت اطلاعات و ارتباطات حميدرضا شهرياري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي وپياده سازي زبان برنامه سازي مهران سليمان فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مديريت رفتار سازماني سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مهندسي نرم افزار ۲ احمد عبداله زاده بارفروش ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي عامل حسين پدرام ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباني کامپيوتروبرنامه سازي سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)