دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي استراتژيک سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تصوير پردازي رقمي محمد رحمتي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار محمدرضا ميبدي ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار مرتضي صاحب الزماني ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار رضا صفابخش شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سمينار بابک صادقيان ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار محمدمهدي عبادزاده ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سنتزسيستمهاي ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سيستم عامل حسين پدرام ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سيستم هاي توزيعي حسين پدرام ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سيستم هاي توزيعي حسين پدرام شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سيستم هاي پرداخت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)