دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
الکترونيک ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت اطلاعات و ارتباطات حميدرضا شهرياري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي وپياده سازي زبان برنامه سازي مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مهندسي نرم افزار ۲ احمد عبداله زاده بارفروش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اتوماسيون صنعتي محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)