دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
امنيت شبکه سياوش خرسندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تصوير پردازي رقمي محمد رحمتي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روشها و سيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
سمينار محمدمهدي عبادزاده ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار محمدمهدي همايونپور ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار شهرام خديوي ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار بابک صادقيان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار مسعود صبائي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار رضا صفابخش شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار محمدرضا ميبدي ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار احمد آقا کاردان شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سيستم هاي توزيعي حسين پدرام ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)