دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث پيشرفته درمهندسي نرم افزار احمد عبداله زاده بارفروش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)