دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي پايگاه داده ها شهرام خديوي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
الکترونيک ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت اطلاعات و ارتباطات حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي رضا صفابخش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان ماشين وبرنامه نويسي سيستم حميدرضا زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي وپياده سازي زبان برنامه سازي مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مدارهاي منطقي مهدي صديقي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)