دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تصوير پردازي رقمي محمد رحمتي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشها و سيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
سمينار بابک صادقيان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سمينار مسعود صبائي شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سمينار مسعود صبائي ۲شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سمينار رضا صفابخش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار رضا صفابخش شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار محمدرضا ميبدي ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار احمد آقا کاردان ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
سيستم عامل مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سيستم هاي کامپيوتري امن مهدي شجري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)