دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ذخيره وبازيابي اطلاعات بهمن پوروطن شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي سعادت پورمظفري ۲شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي جمعه(۹۰۰-۱۲۰۰)
ساختمان داده ها مهدي دهقان تخت فولادي ۵شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
سيستم هاي عامل حسين پدرام ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مهدي شجري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شيوه ارائه مطالب علمي وفني محمدکاظم اکبري فتيدهي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
شيوه ارائه مطالب علمي وفني رضا صفابخش ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي الگوريتم ها بهمن پوروطن شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)