دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتم هاي طراحي مدارهاي مجتمع پر تراکم مرتضي صاحب الزماني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
امنيت شبکه سياوش خرسندي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تحليل سيستمهاي اطلاعاتي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تحليل و طراحي الگاريتمها عليرضا باقري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعامل انسان و كامپيوتر احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روشها و سيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار مهدي صديقي ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سمينار مهدي صديقي ۴شنبه(۱۳۴۵-۱۵۰۰)