دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
سيستم هاي قابل بازپيكربندي مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي حسگر بي سيم مسعود صبائي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث پيشرفته در سيستمهاي نهفته مهدي صديقي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته درطراحي سيستمهاي مطمئن حميدرضا زرندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباحث پيشرفته درنظريه يادگيري سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته درهندسه محاسباتي عليرضا باقري ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته درهوش مصنوعي محمد رحمتي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
پيچيدگي الگوريتم ها محمدرضا رزازي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)