دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۱۰۴۵-۱۱۴۵)شنبه(۱۰۴۵-۱۱۴۵)
تدريس يار ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تدريس يار ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
ذخيره وبازيابي اطلاعات بهمن پوروطن شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي سعادت پورمظفري ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شيوه ارائه مطالب علمي وفني محمدکاظم اکبري فتيدهي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
شيوه ارائه مطالب علمي وفني رضا صفابخش ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي الگوريتم ها بهمن پوروطن ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)