دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمون وطراحي آزمون پذير سعادت پورمظفري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
آزمون وطراحي آزمون پذير سعادت پورمظفري ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتم هاي موازي پيشرفته محمدرضا ميبدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الگوريتمهاي طراحي مدارهاي پرتراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
امنيت تجارت الکترونيکي حميدرضا شهرياري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
امنيت شبکه سياوش خرسندي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تحليل سيستمهاي اطلاعاتي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تحليل و طراحي الگاريتمها عليرضا باقري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)