دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
الگوريتم هاي موازي پيشرفته محمدرضا ميبدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
شبکه هاي حسگر بي سيم مسعود صبائي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي مدارهاي آسنکرون حسين پدرام ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث ويژه۲ محمدکاظم اکبري فتيدهي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مباحث ويژه۳ شهريار غريب زاده(عضو سابق) ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته در رباتيکز سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته دربينايي کامپيوتر رضا صفابخش ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مباحث پيشرفته درشناسايي الگو محمد رحمتي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث پيشرفته درطراحي سيستمهاي مطمئن حميدرضا زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث پيشرفته درپردازش تکاملي محمدمهدي عبادزاده شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته درپردازش وشناسايي گفتار محمدمهدي همايونپور شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)