دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري شنبه(۱۰۴۵-۱۱۴۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۱۴۵)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي سيستمهاي كنترل نهفته احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباني اقتصاد مهندسي مسعود ماهوتچی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
محيطهاي چندرسانه اي مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مدارالکتريکي ۱ سياوش خرسندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي نرم افزار ۲ احمد عبداله زاده بارفروش ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ذخيره وبازيابي اطلاعات بهمن پوروطن شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)