دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمون وطراحي آزمون پذير حميدرضا زرندي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آموزش الکترونيکي احمد آقا کاردان ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ارزيابي کارآيي شبکه هاي کامپيوتري سياوش خرسندي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتمهاي طراحي مدارهاي پرتراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت شبکه کامپيوتري سياوش خرسندي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تحليل و طراحي الگاريتمها عليرضا باقري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار بابک صادقيان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار مهدي صديقي ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سمينار رضا صفابخش ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
سمينار احمد آقا کاردان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)