دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباني اقتصاد مهندسي مسعود ماهوتچی شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
محيطهاي چندرسانه اي مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مدارالکتريکي ۱ سياوش خرسندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مهندسي نرم افزار ۲ احمد عبداله زاده بارفروش ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سيستم هاي عامل حسين پدرام شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)