دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمون وطراحي آزمون پذير حميدرضا زرندي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ارزيابي کارآيي شبکه هاي کامپيوتري مسعود صبائي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتمهاي طراحي مدارهاي پرتراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الگوريتمهاي موازي محمدرضا ميبدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت شبکه سياوش خرسندي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت شبکه کامپيوتري سياوش خرسندي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت شبکه کامپيوتري سياوش خرسندي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تحليل و طراحي الگاريتمها عليرضا باقري شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مهدي شجري ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)