دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ترجمه ماشيني شهرام خديوي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث پيشرفته در سيستمهاي نهفته مهدي صديقي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مباحث پيشرفته درنظريه يادگيري محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
محاسبات فراگير محمدکاظم اکبري فتيدهي ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۳شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)