دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مباني اقتصاد مهندسي مسعود ماهوتچی شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
محيطهاي چندرسانه اي مهدي دهقان تخت فولادي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مدارالکتريکي ۱ سياوش خرسندي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مديريت رفتار سازماني سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مهندسي نرم افزار ۲ احمد عبداله زاده بارفروش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مهندسي نرم افزار ۲ بهمن پوروطن ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۸۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روش تحقيق و گزارش نويسي رضا صفابخش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي رضا صفابخش ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۱۰۰-۱۲۱۵)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ساختمانهاي گسسته مهران سليمان فلاح ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)