دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمون وطراحي آزمون پذير حميدرضا زرندي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ارزيابي کارآيي شبکه هاي کامپيوتري مسعود صبائي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
الگوريتم هاي پيشرفته عليرضا باقري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الگوريتمهاي طراحي مدارهاي پرتراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الگوريتمهاي موازي محمدرضا ميبدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت شبکه سياوش خرسندي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه سازي پيشرفته عليرضا باقري شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترجمه ماشيني شهرام خديوي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
سمينار محمدمهدي همايونپور ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سنتزسيستمهاي ديجيتال مهدي صديقي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)