دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول طراحي کامپايلريها محمدرضا رزازي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه سازي پيشرفته بهمن پوروطن شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
برنامه سازي پيشرفته سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري زبانهاوماشينها محمدرضا ميبدي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تجارت الکترونيکي مهدي شجري ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي رضا صفابخش شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي سعيد شيري قيداري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي رضا صفابخش ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
ريزپردازنده ۱ محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
زبان تخصصي سيد مجيد نورحسيني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سيگنالهاوسيستم ها محمد رحمتي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شبکه هاي کامپيوتري ۱ بابک صادقيان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبکه هاي کامپيوتري ۲ مسعود صبائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي الگوريتم ها عليرضا باقري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طراحي خودکارمدارهاي ديجيتال مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
طراحي مدارهاي واسطه مهدي صديقي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني اقتصاد مهندسي مسعود ماهوتچی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مدارالکتريکي ۱ احمد آقا کاردان شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مديريت رفتار سازماني سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)