دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمون وطراحي آزمون پذير حميدرضا زرندي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارزيابي کارآيي شبکه هاي کامپيوتري مسعود صبائي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الگوريتمهاي طراحي مدارهاي پرتراکم مرتضي صاحب الزماني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
الگوريتمهاي موازي محمدرضا ميبدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
امنيت تجارت الکترونيک حميدرضا شهرياري ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
امنيت پايگاه داده ها حميدرضا شهرياري ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بينائي ماشين رضا صفابخش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بينايي ماشين رضا صفابخش شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تئوري رياضي بازيها مهران سليمان فلاح شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تبديل متن به گفتار محمدمهدي همايونپور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تحليل و طراحي الگاريتمها عليرضا باقري شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تصويرپردازي رقمي محمد رحمتي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روشهاوسيستمهاي فازي محمدمهدي عبادزاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار احمد آقا کاردان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار رضا صفابخش شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
سمينار مسعود صبائي ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار مهدي شجري ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)