گروه نرم‌افزار

گروه نرم‌افزار از اعضاء هیئت علمی که در زمینه نرم‌افزار فعالیت آموزشی و پژوهشی دارند، تشکیل شده است. وظیفه این گروه کنترل کیفیت امور مربوط به دانشجویان و ایجاد فرصت مساوی برای ایشان می‌باشد.