آزمايشگاه بينائي و هوش محاسباتي

آزمايشگاه بينائي و هوش محاسباتي

رضا صفابخش

  • معرفي

اين آزمايشگاه با هدف اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه پردازش و آناليز تصوير و ويديو، ساخت تصوير، و هوش محاسباتي ايجاد گرديده است. پروژه ها عموماً در رابطه با روشهاي هوش محاسباتي مانند شبكه هاي عصبي، الگوريتمهاي ژنتيكي، تكنيكهاي فازي و در قلمرو بينايي ماشين و پردازش تصوير مي باشند. اين آزمايشگاه مجهز به امكانات تصويربرداري، علمي و تحقيقاتي كافي در اين زمينه است.

نمونههايي از فعاليتهاي تحقيقاتي جاري آزمايشگاه عبارتند: توسعه سيستم نشانه گذاري پنهان اسناد چندرسانه اي، توسعه سيستم شناسايي متون چاپي چند زبانه، تشخيص و شناسايي چهره انسان با وجود موانع، تشخيص، مدلسازي و تعقيب حركات چشم انسان، تحليل و سنتز تصوير چهره انسان مبني بر مدلسازي طبيعي سه بعدي، مسير يابي براي حركت رباتها با استفاده از شبكه هاي خودسازمان ده، تشخيص الفباي دستي گوياي باغچه بان با استفاده از بينايي ماشين، نقشه هاي خودسازمانده فازي و كاربرد آن، شناسايي و سنجش اجزاء در تصاوير ميكروسكوپي پزشكي، شناسايي متون دستنويس نستعليق فارسي با مدل مخفي ماركف، تعيين و تائيد هويت انسان با استفاده از الگوي عنبيه چشم، تعيين و تائيد هويت با استفاده از اثر انگشت، تشخيص صحت امضاء فارسي و آناليز تصاوير سفالومتري جهت تصحيح ناهنجاريهاي فكي- صورتي.