آزمايشگاه شناسايي الگو و پردازش تصاوير

آزمايشگاه شناسايي الگو و پردازش تصاوير

محمد رحمتي

  • معرفي

اين آزمايشگاه به منظور ارائه فعاليتهاي تحقيقاتي در قالب طرح هاي پژوهشي و پروژه هاي دانشجويي در مقطع تحصيلات تكميلي ايجاد شده است. تحقيقات پژوهشي متنوع با كاربردهاي صنعتي در زمينه هاي مختلف هوش مصنوعي شامل پردازش تصاوير رقومي ثابت و متحرك، فشرده سازي داده، شناسايي الگوهاي بصري و زماني، داده كاوي، پردازش سيگنالهاي رقومي يك و چند بعدي در داده هاي پزشكي و چندرسانه اي را مي توان نام برد. اين آزمايشگاه مجهز به كامپيوترهاي شخصي، شبكه محلي، تجهيزات ضبط وپخش تصاوير چندرسانه اي، اسكنر و پرينتز مي باشد. تعدادي از پروژه هاي انجام شده و در حال انجام در اين آزمايشگاه عبارتند از:

شناسايي حروف دستنويس و چاپي فارسي، طبقه بندي رسوبات كلسيم در تصاوير ماموگرام، آناليز مدارك متني و گرافيكي شامل شناسايي علائم و خطوط و علائم در مدارهاي منطقي، بازسازي تصاوير سه بعدي از تصاوير دو بعدي، ايجاد نقشه عميق با استفاده از تصاوير استريو و رشته تصوير، تشخيص و آناليز حركت انسان، آناليز كامپيوتري صحنه هاي مسابقه فوتبال، تثبيت تصاوير ويديويي،خوشه بندي نتايج موتورهاي جستجو، طراحي صفحات وب تطبيقي، فشرده سازي داده هاي رقومي (تصوير و ويديو)، تصاوير ويديويي گرافيكي، تعيين هويت افراد از طريق امضاء و اثر انگشت. خوشه بندي ژنها