آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم‌هاي نرم افزاری

آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم‌هاي نرم افزاری

محمدرضا رزازي

  • معرفي

اين آزمايشگاه ابزاري لازم جهت تحقيقات در زمينه مهندسي نرم افزار در اختيار قرار ميدهد. صنعت نرم افزار در ايران از آخرين پيشرفت هاي بدست آمده در توسعه نرم افزار بدور بوده و دچار مسائل مختلفي از جمله هزينه و زمان بيش از آنچه پيش بيني شده است و محصولات نادرست مي باشد. در كمك به حل اين مشكلات تحقيقاتي در جهت تشخيص و تغيير روشها و ابزاري كه در جهان به كار مي رود و مناسب شرايط ايران است ضروري مي نمايد. اين تحقيقات دوره زندگي نرم افزار از تشخيص نيازها تا تست و نگهداري را در برگرفته و آزمايشگاه مي تواند تحقيقات مناسبي را براي آن فراهم سازد