آزمايشگاه روشهاي نوين در معماري كامپيوتر

آزمايشگاه روشهاي نوين در معماري كامپيوتر

حسين پدرام

  • معرفي

آزمايشگاهي براي به كارگيري روشهاي نوين در طراحي و پياده سازي موارد مختلف معماري كامپيوتر مي باشد، در اين آزمايشگاه به روشهاي طراحي و سنتز و ابزارهاي لازم توجه مي شود. از جمله روشهاي نوين مورد توجه، روش طراحي آسنكرون است كه به دليل وجود پتانسيل ارائه كارايي بالا، كار فراواني بر روي آن انجام مي گيرد. همچنين تلفيق روشهاي سنکرون و آسنکرون نيز مورد توجه مي باشد. در زمره موارد مهم در معماري کامپيوتر نوين شبکه بر روي تراشه (NOC  ) است که رويکردهاي متنوع به اين موضوع در اين آزمايشگاه بررسي مي گردد.